Żorski Półmaraton Leśny

REGULAMIN ? FORMULARZ ZAPISÓW ? LISTA STARTOWAWYNIKI

REGULAMIN ŻORSKIEGO PÓŁMARATONU LEŚNEGO
Żory, 26.11.2017r.

1. Cel imprezy
– popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej i najzdrowszej formy ruchu i zasad fair-play
– promocja i propagowanie walorów sportowo-rekreacyjnych żorskich lasów, ukazanie piękna przyrody,
– integracja sympatyków i pasjonatów biegania,

2. Miejsce startu
Żory (woj. Śląskie), ul. Katowicka 24, godz. 12.00

3. Termin
26.11.2017 r.

4. Dystans
Półmaraton, ok. 11km

5. Organizator i współorganizatorzy
Organizator główny: Stowarzyszenie Zarazić pasją, Współorganizator: Miasteczko Westernowe Twinpigs

6. Trasy
Biegi startują z Miasteczka Westernowego Twinpigs przy ul. Katowickiej 24 w Żorach i prowadzą przez leśne ścieżki. Meta również usytuowana jest również w Miasteczku.

7. Limit czasu
Półmaraton: 3,0 godz., 10km: 1godz. 40min,

8. Warunki uczestnictwa
Prawo startu w półmaratonie mają zawodnicy, którzy do dnia 26.11.2017 r. ukończą 18 lat.
W biegu na ok. 11 km mogą startować zawodnicy niepełnoletni, jednak tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Druk do pobrania na stronie www.zorskipolmaratonlesny.pl oraz w biurze zawodów.
Każdy zawodnik musi opłacić start w biegu oraz zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów i posiadać w tym celu dokument potwierdzający tożsamość.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

9. Zgłoszenia
Zgłoszenia do biegu są przyjmowane od 15.08.2017 r. poprzez elektroniczny formularz zapisów pod adresem: http://protempo.pl/zorski-polmaraton-lesny/
Termin składania zgłoszeń oraz uiszczania opłat startowych upływa dnia 7.11.2017 r.
Biuro zawodów: będzie mieścić się na terenie Miasteczka Westernowego Twinpigs przy ul. Katowickiej 24 w Żorach w godzinach 7.00-11.00
Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy i dokonał opłaty startowej.
Wstępnie ustalony limit uczestników obu biegów to: 500 osób (w tym 20 do dyspozycji organizatora)
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.

10. Opłaty startowe
Wysokość opłaty startowej ustala się następująco:

PÓŁMARATON:
60 zł ? opłata stała

BIEG NA 11km:
40 zł ? opłata stała

Numer konta:
Żorski Półmaraton Leśny
ING Bank Śląski S.A.
34 1050 1474 1000 0092 2940 4463

w tytule przelewu proszę wpisać: dystans oraz imię i nazwisko uczestnika

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje następujące świadczenia:
– Usługę elektronicznego pomiaru czasu
– Numer startowy oraz gadżet
– Pamiątkowy medal po ukończeniu biegu w limicie czasu
– Punkt z wodą
– Punkt odżywczy dla półmaratonu
– Ciepły posiłek na mecie
– Opiekę medyczną

11. Klasyfikacja
Klasyfikacja na mecie będzie dokonywana w oparciu o czas netto.

PÓŁMARATON ORAZ BIEG NA 11KM:

Mężczyźni: OPEN M

Kobiety: OPEN K

Przewidywana jest również dodatkowa klasyfikacja NAJLEPSZY ŻORZANIN, NAJLEPSZA ŻORZANKA na obu dystansach.

12. Nagrody
PÓŁMARATON, 11km:
OPEN (kobiet i mężczyzn): Miejsca 1-3 ? statuetka

Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych nagród, pozyskanych od ewentualnych sponsorów. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność w trakcie dekoracji.

Dodatkowo odbędzie się losowanie nagród dla wszystkich zawodników na podstawie numerów startowych.

13. Postanowienia końcowe
Bieg odbędzie się bez względów na warunki atmosferyczne.
Każdy zawodnik zobowiązany jest do biegu z przypiętym z przodu numerem startowym.
Każdy zawodnik zobowiązany jest do startu na dystansie, na który został zapisany. Nie ma możliwości zmiany dystansu w trakcie biegu.
Zawodnicy bez numerów będą proszeni o opuszczenie trasy przez obsługę biegu.
Wszelkie celowe próby skrócenia trasy lub inne formy oszustwa (w tym bieg  z numerem przypisanym do innej osoby) będą karane dyskwalifikacją oraz brakiem możliwości startu w kolejnych edycjach.
Dla uczestników biegu jest przewidziany depozyt.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
Organizator nie gwarantuje ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Ze względu na crossowy charakter trasy zaleca się zaopatrzenie się w obuwie crossowe.
Przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika biegu na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję do Organizatora.
Uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.
Protesty można składać w dzień imprezy do godz. 20:00.

Kontakt
zorskipolmaratonlesny@gmail.com
Marcin Miśków, tel. 721110795