XXXV Biegi Przełajowe

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

Arena Legionowo

REGULAMIN ? FORMULARZ ZAPISÓW ? LISTA STARTOWA ? WYNIKI

1. CEL:
1) Popularyzacja biegów przełajowych jako najprostszej formy rekreacji zachęcającej do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

2. ORGANIZATOR:
1) Gmina Miejska Legionowo – Arena Legionowo, tel/fax: 022 766 45 20,
e-mail arena@um.legionowo.pl

3. TERMIN I MIEJSCE:
1) Data: sobota 9 grudnia 2017 r., godzina 8.30 – 14.00.
2) Miejsce: las legionowski, start i meta przy ul. Zakopiańskiej.
3) Biuro zawodów dla uczestników biegu głównego:
piątek 8 grudnia 2017 roku w godzinach 8.00 – 18.00 w hali Arena Legionowo, ul. Chrobrego 50 B
sobota 9 grudnia 2017 roku w godzinach 8.30 – 11.30 Zespół Szkół nr 1 przy ul. Zakopiańskiej
4) Biuro zawodów dla uczestników biegów dziecięcych i młodzieżowych:
piątek 8 grudnia 2017 roku w godzinach 8.00 – 18.00 w hali Arena Legionowo, ul. Chrobrego 50 B
sobota 9 grudnia 2017 roku w godzinach 8.30 – 10.30 Zespół Szkół nr 1 przy ul. Zakopiańskiej
5)W biurze zawodów w dniu zawodów dla zawodników biegu głównego udostępniony będzie depozyt.
6) Zawody mają charakter biegów przełajowych (tylko drogi leśne).
7) Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

BIEGI MŁODZIEŻOWE: Start godzina 9.50
Zbiórka do wszystkich biegów będzie miała miejsce na polanie leśnej przy ul. Zakopiańskiej pod banerem z napisem START/META i wszyscy uczestnicy danego biegu powinni się tam zgłosić i wraz z sędzią starterem udać się na miejsce startu swojego biegu. Zbiórka zawodników będzie ogłaszana przez spikera zawodów najpóźniej 2 minuty przed godziną startu danego biegu. Zawodnicy którzy udadzą się na miejsce startu samodzielnie nie będą dopuszczani do biegu.
9.50 Bieg dziewcząt rocznik 2013 i młodsi na dystansie 100 m.
9.55 Bieg chłopców rocznik 2013 i młodsi na dystansie 100 m.
10.00 Bieg dziewcząt rocznik 2012 i 2011 na dystansie 100 m.
10.05 Bieg chłopców rocznik 2012 i 2011 na dystansie 100 m.
10.10 Bieg dziewcząt rocznik 2010 i 2009 na dystansie 200 m.
10.15 Bieg chłopców rocznik 2010 i 2009 na dystansie 200 m.
10.20 Bieg dziewcząt rocznik 2008 i 2007 na dystansie 300 m.
10.25 Bieg chłopców rocznik 2008 i 2007 na dystansie 300 m.
10.30 Bieg dziewcząt rocznik 2006 i 2005 na dystansie 400 m.
10.35 Bieg chłopców rocznik 2006 i 2005 na dystansie 400 m.
10.40 Bieg dziewcząt rocznik 2004 i 2003 na dystansie 500 m.
10.45 Bieg chłopców rocznik 2004 i 2003 na dystansie 500 m.
10.55 Bieg dziewcząt rocznik 2002 i starsze na dystansie 800 m.
11.05 Bieg chłopców rocznik 2002 i starsi na dystansie 800 m.

BIEG GŁÓWNY:
Start godzina 12.00
Kobiety 6 km – trasa oznakowana, prowadzi drogami leśnymi (1 pętla)
Mężczyźni 12 km – trasa oznakowana, prowadzi drogami leśnymi (2 pętle)
Zbiórka do biegów będzie miała miejsce na mecie na polanie leśnej przy ul. Zakopiańskiej pod bramą START/META

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

OPŁATY:
Opłata dotyczy tylko uczestników biegu OPEN
Uczestnicy biegów dziecięcych i młodzież nie ponoszą opłat za biegi.

Opłata za udział w biegu OPEN wyłącznie przelewem na konto :
15 zł za udział w Biegu Głównym bez pełnego pakietu startowego. W skład niepełnego pakietu wchodzi: zwrotny numer startowy, torba na depozyt, medal, posiłek.
25 zł za udział w Biegu Głównym z pełnym pakietem startowym. W skład pełnego pakietu wchodzi: zwrotny numer startowy, torba na depozyt, gadżet biegowy, posiłek, medal.

Biegi dziecięce i młodzieżowe :
Zawodnicy – pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
W biegu głównym:
Zawodnicy niepełnoletni – pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
Pozostali zawodnicy – podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów.
Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start nieletniego i w tym zakresie zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.

5. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przez internet tylko dla uczestników biegu OPEN.
Zgłoszenia do biegów dziecięcych i młodzieżowych tylko w biurze zawodów.
1) Zgłoszenia do biegu głównego przyjmowane są od 10 listopada do 4 grudnia 2017 r. poprzez wy-pełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.protempo.pl. Wpłatę za udział w biegu należy dokonać przelewem na konto nr: 44 1560 0013 2380 6993 5000 0001, właściciel konta: Gmina Miejska Legionowo, ul. marsz. J.Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, w tytule: (XXXV Biegi Przełajowe, imię i nazwisko osoby biorącej udział w biegu).
2) Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 3 dni od momentu
dokonania zgłoszenia do biegu. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane. 3) Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym
blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać „wpłata grupowa” oraz imiona i nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegów.
4) Organizator nie wystawia faktur VAT.
5) Limit zgłoszeń do biegu głównego wynosi 200 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniej-szego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
6) Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
7) Potwierdzenie zgłoszeń i odbiór numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów.
8) W przypadku opłat startowych wniesionych na konto organizatora po 5 grudnia 2017 roku konieczne będzie przedstawienie przy weryfikacji w Biurze Zawodów dowodu wpłaty w formie wydruku.
9) Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
10) W biegu OPEN może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu imprezy ukończyła 16 lat.

6. NAGRODY:
OPEN
1)Miejsca 1-3 w biegach przełajowych w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn: puchary i nagrody.
2) Miejsca 1-3 w biegach przełajowych w kategoriach wiekowych: statuetki lub puchary i upominki.
3) Puchar oraz nagroda dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika z Legionowa.
4) Uwaga – nagrody w kategorii OPEN i kategoriach wiekowych nie dublują się.
4) Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników.
5) Organizator ma prawo zmiany puli nagród.

DZIECI I MŁODZIEŻ:
1) Miejsca 1-3 w biegach przełajowych dziecięcych i młodzieżowych: puchary lub statuetki.
2) Upominki dla wszystkich uczestników.
3) Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników.
4) Organizator ma prawo zmiany puli nagród.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1) Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną i ubezpieczenie NNW.
2) W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga organizator.
3) Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego
przestrzegania.
4)Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu do koszulki. Pod karą dyskwalifikacji niedozwolone jest zasłanianie numeru startowego.
5)Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku przez
organizatora w materiałach informacyjnych i reklamowych biegu. 6) Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

8. GRUPY WIEKOWE
KOBIETY Wiek uczestnika Rocznik
I 18-29 lat 1999- 1988
II 30-39 lat 1987 ? 1978
III 40-49 lat 1977 ? 1968
IV 50 – 59 lat 1967 ? 1958
V 60 i starsze 1957 i starsze

MĘŻCZYŹNI Wiek uczestnika Rocznik
I 18-29 lat 1999- 1988
II 30-39 lat 1987 ? 1978
III 40-49 lat 1977 ? 1968
IV 50-59 lat 1967 ? 1958
V 60-69 lat 1957 ? 1948
VI 70 i starsi 1947 i starsi

9. PROGRAM ZAWODÓW
(godziny biegów dziecięcych i młodzieżowych mogą ulec nieznacznym zmianom)

8.30 ? 9.45 Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych do biegów dziecięcych i młodzieżowych.
8.30 – 11.30 Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych do biegu OPEN
9.50 Bieg dziewcząt rocznik 2013 i młodsi na dystansie 100 m.
9.55 Bieg chłopców rocznik 2013 i młodsi na dystansie 100 m.
10.00 Bieg dziewcząt rocznik 2012 – 2011 na dystansie 100 m.
10.05 Bieg chłopców rocznik 2012 – 2011 na dystansie 100 m.
10.10 Bieg dziewcząt rocznik 2010 – 2009 na dystansie 200 m.
10.15 Bieg chłopców rocznik 2010 – 2009 na dystansie 200 m.
10.20 Bieg dziewcząt rocznik 2008 ? 2007 na dystansie 300 m.
10.25 Bieg chłopców rocznik 2008 – 2007 na dystansie 300 m.
10.30 Bieg dziewcząt rocznik 2006 – 2005 na dystansie 400 m.
10.35 Bieg chłopców rocznik 2006 – 2005 na dystansie 400 m.
10.40 Bieg dziewcząt rocznik 2004 – 2003 na dystansie 500 m.
10.45 Bieg chłopców rocznik 2004 – 2003 na dystansie 500 m.
10.55 Bieg dziewcząt rocznik 2002 i starsze na dystansie 800 m.
11.05 Bieg chłopców rocznik 2002 i starsi na dystansie 800 m.

Dekoracja uczestników (bezpośrednio po każdym biegu)
12.00 Start biegu głównego
13.30 Dekoracja uczestników biegu głównego