VIII Legionowska Dycha

FORMULARZ REJESTRACYJNYLISTA STARTOWAREGULAMINWYNIKI

VIII LEGIONOWSKA DYCHA ? 12 czerwca 2016 r.

VIII Legionowska Dycha, największy bieg uliczny w naszym mieście odbędzie się 12 czerwca 2016 roku.

Zapisy od 4 maja na stronie www.protempo.pl lub www.arenalegionowo.pl

PROGRAM IMPREZY:

12 czerwca 2016r. (niedziela)
8:00 ? 9:30 Godziny otwarcia Biura Zawodów (bieg główny)
8:00 ? 11:30 Godziny otwarcia Biura Zawodów (biegi dziecięce)
10:00 ? START biegu głównego (10 000 m)
11:30 ? 12.00 Dekoracje zwycięzców biegu głównego
12:15 START biegi dziecięce i młodzieżowe (szczegółowy harmonogram w Regulaminie)
13.00 ? dekoracje zwycięzców biegów dziecięcych i młodzieżowych

VIII Legionowska Dycha ? Regulamin

I. ORGANIZATOR
Urząd Miasta Legionowo ? Arena Legionowo
ul. Bolesława Chrobrego 50B, 05 ? 120 Legionowo
www.arenalegionowo.pl
tel:(22) 766 45 20

II. CEL
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Legionowa.
3. Promocja Legionowa i okolic.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg główny odbędzie się w dniu 12 czerwca 2016 roku. Start biegu głównego o godz. 10:00.
2. Start i meta biegów będą zlokalizowane przy ulicy Bolesława Chrobrego (przy Arenie Legionowo).
3. Długość trasy biegu głównego wynosi 10000 m. Trasa posiada atest PZLA.
4. Pomiar czasu w biegu głównym zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów.
5. Zawodników biegu głównego obowiązuje limit czasu 1h:40min:00s.

IV. KLASYFIKACJA
1. Generalna kobiet i mężczyzn (OPEN).
2. W kategoriach wiekowych mężczyzn:
kategoria wiek w latach rok urodzenia
M-16 16-19 1998-1997
M-20 20-29 1996-1987
M-30 30-39 1986-1977
M-40 40-49 1976-1967
M-50 50-59 1966-1957
M-60 60-69 1956-1947
M-70+ 70 i starsi 1946 i starsi
3. W kategoriach wiekowych kobiet:
kategoria wiek w latach rok urodzenia
K-16 16-19 1998-1997
K-20 20-29 1996-1987
K-30 30-39 1986-1977
K-40 40-49 1976-1967
K-50 50-59 1966-1957
K-60+ 60 i starsze 1956 i starsze
4. Kategoria mieszkańców Legionowa kobiet i mężczyzn.

V. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu w biegu głównym mają osoby, które najpóźniej
w dniu 12.06.2016 r. ukończą 18 lat.
2. Prawo startu mają również osoby, które najpóźniej w dniu 12.06.2016 r. ukończą 16 lat pod warunkiem zarejestrowania osoby nieletniej przez opiekuna prawnego za pośrednictwem strony internetowej www.protempo.pl oraz okazania zgody na uczestnictwo w biegu podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika. Zgodę należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego.
3. Rodzice/prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią biorą na siebie wszelką odpowiedzialność za start nieletniego i zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.
4. Uwaga! Limit uczestników w biegu głównym na dystansie 10000 m wynosi 600 osób.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
6. Wszyscy zawodnicy startujący w VIII Legionowskiej Dyszce muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić w hali widowiskowo ? sportowej ARENA LEGIONOWO, ul. B Chrobrego 50B (przy starcie/mecie biegu). Biuro będzie czynne w sobotę 11 czerwca w godz. 16:00 ? 20:00 oraz w niedzielę 12 czerwca w godzinach 8.00 ? 12.00
7. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
8. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia
o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
9. Udział w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia
i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
10. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do biegu głównego będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny
na stronie internetowej www.protempo.pl.
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 6  czerwca 2016 roku.

VII OPŁATA STARTOWA
1. Opłata startowa za udział w biegu głównym wynosi:
– 50 złotych przy zapisach internetowych,
– 100 złotych przy zapisach w Biurze Zawodów w dniach 11-12 czerwca 2016 roku.
2. Opłatę należy uiścić na konto nr: 44 1560 0013 2380 6993 5000 0001, właściciel konta: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, w tytule: VIII Legionowska Dycha ? opłata startowa za (imię i nazwisko osoby biorącej udział w biegu).
3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 3 dni od momentu dokonania zgłoszenia do biegu. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
4. W przypadku opłat startowych wniesionych na konto Organizatora po 6 czerwca 2016 roku konieczne będzie przedstawienie przy weryfikacji w Biurze Zawodów dowodu wpłaty w formie wydruku.
5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
6. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę uczestników na jednym blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać ?Opłata grupowa? oraz imiona i nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegu.
7. Organizator nie wystawia f-ry VAT.
7. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:
– numer startowy wraz z agrafkami,
– pamiątkowy gadżet biegowy,
– wodę niegazowaną,
– medal na mecie,
– worek na odzież (w depozycie).

VIII. LIMIT CZASU I KONTROLE:
1. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 01h:40min:00s. godziny od strzału startera, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Zawodnicy nie będą sklasyfikowani.
2. Zawodnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

IX. NAGRODY
1. Zdobywcy miejsc I ? III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu głównego otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe o wartości: I miejsce ? 1200 zł, II miejsce ? 900 zł, III miejsce ? 600 zł.
2. Zdobywcy miejsc I ? III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają puchary.
3. Zdobywcy miejsc I ? III w kategoriach mieszkańców Legionowa kobiet i mężczyzn otrzymają puchary.
4. Pula nagradzanych miejsc oraz wielkość nagród może ulec zmianie.
Od nagród przekraczających 760zł pobrany będzie podatek w wysokości 10% wygranej ( art.
21 ust.1pkt.68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zawodnik odbierający
nagrodę powinien posiadać: PESEL, NIP oraz informację o siedzibie właściwego
Urzędu Skarbowego.

X. POMIAR CZASU
Pomiar czasu i ustalenie kolejności ? firma S4 Daniel Nowak za pomocą systemu chipów
Zawodnik pobiera chip w biurze zawodów bezpłatnie i bez kaucji.
Posiadanie chipa jest warunkiem startu w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
Uwaga! Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników Legionowskiej Dychy ? będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Legionowskiej Dychy.
2. Dane osobowe uczestników Legionowskiej Dychy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135,2281, z 2016 poz. 195). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w biegu Legionowska Dycha obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje oraz jego wizerunku- w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu Legionowska Dycha. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników biegu Legionowska Dycha obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia OC, każdy uczestnik biegu bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
6. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.
7. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do zapoznania się z mapą przebiegu trasy.
8. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
9. Organizator zapewnia szatnie z natryskami.
10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.