JUR(a)UN

JUR(a)UN

Formularz rejestracyjnyLista startowaRegulaminWyniki

REGULAMIN
JUR(a)UN 21.05.2016

1. Cel zawodów:
? Promocja aktywnej rekreacji
? Promocja i umożliwienie współzawodnictwa sportowego;
? Propagowanie marszobiegów oraz biegów jako zdrowej formy spędzania czasu;
? Promocja Jury Krakowsko – Częstochowskiej

2. Organizatorzy:
Quiero Events
ul. Jagiellońska 38a
41-800 Zabrze
nr tel do Organizatora 609 936 669

3. Warunki uczestnictwa:
? w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego oraz wniesie opłatę startową
? Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania biegów terenowych stwierdzony własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszeniowej w biurze imprezy;
? do Biegu Głównego dopuszczeni będą zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia
? Uczestnicy, którzy rocznikowo mają 16 lat, ale faktycznie ich nie ukończyli mogą brać udział w Biegu Młodzieżowym.
? Istnieje możliwość uczestnictwa osób w wieku poniżej 16 roku życia, wystarczy dodatkowa informacja dla organizatora
? Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji cyklu Leśne Run oraz dokumentowania zawodów.
? w biegu dziecięcym biorą udział tylko i wyłącznie dzieci pod opieką dorosłych

4. Zgłoszenia:
? zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.lesnerun.pl lub osobiście, w siedzibie firmy Quiero Events przy ul. Jagiellońska 38a, 41-800 Zabrze
? zgłoszenia można również dokonać w dzień zawodów, w godzinach 8:00 ? 10:00
? wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
? opłatę w wysokości 20 zł/30zł/40 zł w zależności od okresu do zawodów należy uiszczać na konto organizatora: 54 1090 2024 0000 0001 1469 8496 (BZWBK) w treści wpisując:  JURaUN_imię + nazwisko
? opłata za bieg dziecięcy wynosi 50% kwoty wpisowego na bieg główny
5. Termin i miejsce:
? Miejsce: Skalny Widok 4D, 42-421 Hucisko (www.maledolomity.pl)

6. Trasa i dystans:
? trasa biegu prowadzi po terenach leśnych dookoła kąpieliska Leśnego (możliwość występowania błota)
? Dystans biegu:
a) Dorośli
Około 10km (limit czasu 2godziny)
b) Dzieci
200m (droga szutrowa)

7. Pomiar czasu i oznakowanie trasy:
? podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym wraz z numerem
? Trasa imprezy oznakowana jest w następujący sposób:
a) od startu do mety strzałkami na drzewach i słupkach;
b) na skrzyżowaniach dróg taśmą sygnalizacyjną;

8. Klasyfikacja końcowa:
– warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej Leśne Run jest ukończenie co najmniej 3 z 4 edycji;
– w klasyfikacji generalnej po wszystkich edycjach wyróżnione będą kategorie OPEN.

9. Klasyfikacja indywidualna na każdym biegu:
Kat. K/M 60 – 60+ lat
Kat. K/M 50 – 50-59lat
Kat. K/M 40 – 40-49
Kat. K/M 30 – 30-39lat
Kat. K/M 20 – 16-29lat
Open K, Open M

?przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia
?klasyfikacja generalna zostanie utworzona oddzielnie w każdym z trzech dystansów biegu, tj. 5KM, 10 KM i 5 KM NW klasyfikacji K i M

9. Nagrody:
Dyplomy za zwycięstwo w kategoriach wiekowych oraz za pierwsze trzy miejsca w kategoriach
OPEN K I M
Nagrody rzeczowe w miarę możliwości sponsorskich

10. Świadczenia w ramach wpisowego:
W ramach opłaty wpisowej uczestnik otrzymuje:
– numer startowy a na jego podstawie możliwość startu w biegu;
– elektroniczny pomiar czasu na oznakowanej trasie (wcześniej wspólna rozgrzewka);
– możliwość skorzystania z bufetu na mecie biegu w postaci kawy, herbaty, wody oraz posiłku
– pamiątkowy medal (na każdej edycji);
– profesjonalną opiekę medyczną;
– udział w losowaniu nagród po biegu;
– możliwość skorzystania z parkingu, szatni, toalety oraz depozytu;
– więcej wraz z napływem świadczeń sponsorskich.
– opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;
– koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy;
– koszty organizacji pokrywają organizatorzy;

10. Przepisy bezpieczeństwa:
? Wszyscy zawodnicy, widzowie i inne osoby trzecie zobowiązane są do podporządkowania komunikatom i poleceniom wydawanym przez osoby upoważnione do tego;
? O zaistnieniu wypadku lub szkody należy zgłaszać niezwłocznie w pierwszej kolejności personelowi Medycznemu, a następnie Organizatorowi imprezy bądź Koordynatorowi cyklu;
? Zawodnicy jak i osoby trzecie których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, będą wypraszani z terenu imprezy;
? Zarówno zawodnicy jak i osoby trzecie, które będą zakłócać porządek i utrudniać korzystanie z tras biegowych innym zawodnikom, widzom, organizatorom będą wypraszani z terenu imprezy;
? Chodzenie po trasie przez osoby trzecie jest surowo zabronione.
? Przekraczanie trasy przez osoby trzecie odbywa się jedynie w wyznaczonych do tego celu punktach na trasie, po wcześniejszym zakomunikowaniu chęci przejścia Porządkowemu i otrzymaniu od niego zgody;
? Przekraczanie trasy w miejscach do tego nie wyznaczonych jest surowo zabronione;
? Wszelkie uszkodzenia tras biegowych należy natychmiast zgłaszać do Biura Imprezy, pracowników technicznych imprezy, bądź bezpośrednio do Koordynatora imprezy.
? Udział w zawodach jest dobrowolny, wszelkie przejawy przymusu powinny być zgłaszane do Biura Imprezy lub Koordynatora imprezy;
? Jeżeli uczestnik uważa że start w zawodach jest zbyt niebezpieczny ze względu na zbyt trudny poziom tras biegowych, wady konstrukcyjne elementów na trasie, złych warunków atmosferycznych lub innych powinien to zgłosić w Biurze Imprezy lub Koordynatorowi imprezy;

? Zabrania się zawodnikom, widzom i innym osobom trzecim:
? przebudowy tras biegowych i infrastruktury towarzyszącej bez zgody Koordynatora imprezy;
? słuchania głośnej muzyki, używania słuchawek wewnętrznych;
? palenia tytoniu, rozniecania ognia;
? wnoszenia oraz spożywania alkoholu i innych używek;
? wprowadzania psów;
? gry w piłkę i uprawiania sportów które mogą zagrozić w jakikolwiek stopniu zawodnikom, widzom bądź organizatorom;
? rzucania wszelkimi przedmiotami;
? wnoszenia przedmiotów na teren imprezy mogących stworzyć zagrożenie dla zawodników, widzów, organizatorów;
? zaśmiecania terenu imprezy;
? wjazdu na trasę biegu pojazdami bez odrębnego zezwolenia;

12. Postanowienia końcowe:
? We wszystkich spornych sprawach nieuregulowanych tymi przepisami będzie decydował Koordynator imprezy;
? Niestawienie się na start w wyznaczonym czasie będzie się równało z dyskwalifikacją;
? Zawodnicy startują z numerami startowymi oraz chipami otrzymanymi od Organizatora, które należy trwale przymocować na okryciu wierzchnim (obowiązuje również podczas treningów). W przypadku zagubienia numeru startowego uczestnik jest zobowiązany do dodatkowej opłaty za wydanie nowego numeru.
? Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania biegu;
? Podczas biegu należy ściśle trzymać się wyznaczonej trasy;
? Wszelkie skracanie trasy jest równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika;
? W przypadku wypadnięcia z trasy należy rozpocząć dalszy bieg z punktu, z którego nastąpiło przerwanie wyznaczonej trasy;
? Uczestnicy nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy;
? Uczestnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu;
? Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie imprezy;
? Trasa nie będzie zamknięta dla ruchu pieszego;
? Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
? Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz cenne rzeczy pozostawione w depozycie
? Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;