Cykl Biegów o Górę Wodzów

Powrót do listy zawodów

Regulamin Cyklu Biegów o Górę Wodzów

I. Organizator
Organizator Cyklu Biegów o Górę Wodzów;
Robert Gadomski GADRUN, 04-534 Warszawa,
ul. Potockich 112/25, NIP:9521360579, REGON:365213641

II. Cele
1. Rozwijanie aktywności fizycznej i ruchowej wśród społeczeństwa
2. Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej ,poprzez bieganie jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja Warszawy i Lasów Miejskich jako miejsca przyjaznego dla biegaczy.

III. Termin i miejsce
1. Cykl Biegów o Górę Wodzów będzie się odbywał na terenie Lasu Sobieskiego w Wawrze i będzie liczył 5 biegów.
2. Każdy bieg cyklu będzie miał swoją nazwę:
Bieg pierwszy – 19.03.2017 Bieg Wodza Józefa
Bieg drugi – 08.04.2017 Bieg Wodza Siedzący Byk
Bieg trzeci – 07.05.2017 Bieg Wodza Geronimo
Bieg czwarty – 21.05.2017 Bieg Wodza Czerwona Chmura
Bieg piąty – 10.06.2017 Bieg o Górę Wodzów (bieg finałowy) nie zaliczany do punktacji końcowej
3. Długość trasy biegu wynosić będzie ok 5 km.
4. Biuro zawodów zlokalizowane zostanie w okolicy linii mety, odbiór numerów startowych będzie możliwy od godziny 9:00 w biurze zawodów.
5. Start biegów przewidziany jest na godzinę 11:00.
6. Termin lub miejsce biegów może ulec zmianie, jak również biegi mogą zostać odwołane w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego regulaminu lub z powodu (np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych). W przypadku odwołania biegu z winy wyłącznie Organizatora, Organizator zobowiązany jest wyłącznie do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i miejsca rozgrywania biegów. O zmianie takiej Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej biegu.

IV. Limit czasu
1. Zawodników biegu obowiązuje limit czasu 45 minut.
2. Uczestnicy biegu, którzy nie zameldują się na mecie po upływie limitu czasu od startu, są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy.
3. Pomiar czasu w biegu głównym zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów przymocowanych do numeru startowego.
4. Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr.
5. Start wspólny dla wszystkich.

V. Punkt kontrolny
1. Punktem kontrolnym pomiaru czasu będzie tylko linia mety.
2. Czasem końcowym, będzie czas brutto uczestników.

VI. Zasady uczestnictwa
1. W biegu na dystansie 5 km może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 16 lat.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą prawnego opiekuna.
3. Uwaga! Limit uczestników biegu na dystansie 5 km wynosi: 350 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
4. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić w pobliżu mety.
5. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
7. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego  znajdującego się na stronie internetowej www…, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej.
8. Udzielenie Organizatorowi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych własnych produktów i usług oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych o produktach i usługach Partnerów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest również wyrażenie zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
10. Podczas biegu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte do przedniej części koszulek . Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona. Osoby bez widocznego numeru mogą zostać poproszone o zejście z trasy biegu oraz mogą być wykluczone z klasyfikacji generalnej.
11. Niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skracanie trasy może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika biegu .
12. Organizator zwraca uwagę Uczestników biegu na niebezpieczeństwa i zagrożenia wynikające z uczestnictwa w imprezie sportowej, związane z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegu oraz w jego trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.
13. Organizator biegu zwraca uwagę na to, że ruch na alejkach leśnych nie będzie zamknięty dla imprezy i zwraca się o szczególne zachowanie ostrożności w czasie biegu na innych uczestników oraz na zwierzęta występujące w lesie.
14. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w biegu.
15. Organizator zobowiązuje się do posiadania stosownego ubezpieczenia, obligatoryjnie wymaganego przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
16. Uczestników Wydarzenia obowiązuje niniejszy Regulamin.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

VII. Zgłoszenie i rejestracja
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.protempo.pl/cykl-biegow-o-gore-wodzow/.
2. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, adres e-mail, klub.
3. Lista startowa będzie zawierała uczestników u których potwierdzono wpłatę za pakiet startowy. Kolejność przydzielania numerów startowych zależy od kolejności odnotowanych wpłat.

VIII. Opłata Rejestracyjna oraz odbiór Pakietu Startowego
1. Uczestnictwo w biegu związane jest z obowiązkiem uiszczenia Opłaty Rejestracyjnej.
2. Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami udostępnionymi przez Organizatora w terminie podanym na Stronie Internetowej lub do wyczerpania limitu Pakietów Startowych. Data płatności liczona jest w momencie zaksięgowania jej na koncie Organizatora.
3. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Aby odebrać pakiet startowy, należy potwierdzić własnoręcznym podpisem odbiór pakietu, co będzie stanowić akceptację niniejszego Regulaminu, w tym także zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku Uczestnika oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w biegu. Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych. Jego treść znajduje się na Stronie Internetowej.
5. W pakiecie startowym będzie znajdował się numer startowy z chipem pomiarowym oraz agrafki.

IX. Opłata rejestracyjna
Za cały Cykl 5 Biegów o Górę Wodzów
Opłata do 10 marca wynosiła będzie 120 zł (5 w cenie 4)

1. BIEG PIERWSZY 19.03.2017 (niedziela)
do 10 lutego 30 złotych
od 11 do 28 lutego 35 złotych
od 1 do 13 marca 40 złotych
po tym terminie opłaty na pierwszy bieg nie będą przyjmowane

2. BIEG DRUGI 08.04.2017 (sobota)
do 20 lutego 30 złotych
od 21 lutego do 17 marca 35 złotych
od 18 do 31 marca 40 złotych

3. BIEG TRZECI 07.05.2017 (niedziela)
do 3 marca 30 złotych
od 4 marca do 7 kwietnia 35 złotych
od 8 do 26 kwietnia 40 złotych

4. BIEG CZWARTY 21.05.2017 (niedziela)
do 24 marca 30 złotych
od 25 marca do 30 kwietnia 35 złotych
od 1 do 12 maja 40 złotych

5. BIEG PIĄTY 10.06.2017(sobota) FINAŁ
do 17 kwietnia 30 złotych
od 18 kwietnia do 15 maja 35 złotych
od 16 maja do 2 czerwca 40 złotych

Należność  należy wpłacać na:
Nr. konta :34 1140 2004 0000 3702 7639 4312
Robert Gadomski GADRUN
ul. Potockich 112/25
04-534  Warszawa
podając w tytule przelewu imię, nazwisko oraz rok urodzenia osoby za którą dokonywana jest wpłata np. „Jan Kowalski 1985„ adres e-mail, i klub, oraz BARDZO WAŻNE BIEG ZA KTÓRY JEST ZROBIONA OPŁATA np. Bieg pierwszy, trzeci lub cały cykl 5 biegów

X. Klasyfikacja i nagrody
1. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowy medal.
2. Klasyfikacjia generalna kobiet i mężczyzn będzie w każdym z 5 biegów. Zwycięzcy z miejsc I-III otrzymają puchary. Klasyfikacja open nie będzie brana pod uwagę w całym cyklu.
3. Ostatni 5 bieg nie będzie brany pod uwagę w końcowej punktacji w kategoriach wiekowych. Żeby być sklasyfikowanym w końcowej punktacji trzeba wziąć udział w 3 z 4 biegów.

4. Podczas cyklu prowadzone będą następujące klasyfikacje wiekowe:
*K-20/M-20 (rocznik 2001-1988)
*K-30/M-30 (rocznik 1987-1978)
*K-40/M-40 (rocznik 1977-1968)
*K-50/M-50 (rocznik 1967-1958)
*K-60/M-60 (rocznik 1957-1948)
*K-70/M-70 (rocznik 1947 i starsi)

5. Za zajęcie miejsc 1-20 w kategoriach wiekowych w każdym biegu przyznawane będą punkty:
*1.miejsce – 30 punktów
*2.miejsce – 25 punktów
*3.miejsce – 21 punktów
*4.miejsce – 18 punktów
*5.miejsce – 16 punktów
*6.miejsce – 15 punktów
*7.miejsce – 14 punktów
*8.miejsce – 13 punktów
*9.miejsce – 12 punktów
*10.miejsce – 11 punktów
*11.miejsce – 10 punktów
*12.miejsce – 9 punktów
*13.miejsce – 8 punktów
*14.miejsce – 7 punktów
*15.miejsce – 6 punktów
*16.miejsce – 5 punktów
*17.miejsce – 4 punkty
*18.miejsce – 3 punkty
*19.miejsce – 2 punkty
*20.miejsce – 1 punkt
6. Klasyfikacja odbywa się na podstawie czasów brutto (liczonych od strzału startera).
7. Na koniec cyklu (po 4 biegach) zostanie stworzona klasyfikacja końcowa, obejmująca osoby które brały udział w co najmniej 3 biegach. Rezultatem końcowym będzie suma punktów z 4 startów.
8. W przypadku takich samych wyników końcowych, o zajętym wyższym miejscu decyduje najlepszy czas uzyskany przez danego uczestnika na dystansie 5 km z całego cyklu.
9. Osoby które zajęły 3 pierwsze miejsca w klasyfikacji końcowej w każdej z kategorii wiekowych otrzymają puchary.

XI. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując oświadczenie na adres Organizatora.
2. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje i datą urodzenia w każdy sposób, w jaki publikowane będą wyniki Biegu.
3. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego oraz podpisanie formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do Uczestnika informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883.
4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

XII. Postanowienia końcowe
1. Kontrola antydopingowa. Organizator zastrzega prawo przeprowadzenia kontroli antydopingowej wśród Uczestników Wydarzenia.
2. Pisemne protesty dotyczące Wydarzenia można składać na adres e-mail  gadomski.r@wp.pl w ciągu 24 godzin po zakończeniu Wydarzenia. Protesty będą rozpatrywane w terminie 48 godzin od daty ich otrzymania.
3. Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
7. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.